اجرای GPON از خدمات مرکز فیبر نوری تیما می باشد. این اجرا شامل مراحل طراحی، کابل کشی، نصب تجهیزات و انجام تنظیمات لازم می گردد. کل پروژه از صفر تا صد با بهترین کیفیت اجرا و تحویل کارفرما می گردد. نیروهای متخصص و مجرب ضامن اجرای صحیح پروژه می باشند.

مراحل اجرای GPON

طراحی شبکه GPON

در طراحی بستر Gpon ابتدا نیاز های مشترکین و شبکه مورد بررسی قرار می گیرد.

در قدم اول تعداد واحد های مشترکین با نگاهی به افزایش آتی و گسترش شبکه بررسی می شود. متناسب با برآورد اولیه تعداد ONT مورد نیاز و دستگاه OLT که این تعداد رو پوشش دهد بدست می آید. پهنای باند مورد نیاز جهت هر مشترک نیز محاسبه می شود.

سپس پراکندگی مشترکین مورد بررسی قرار می گیرد. بر حسب تعداد مشترکین و پهنای باند مورد نیاز هر مشترک در هر منطقه یا طبقه یا زون تعداد پورت مورد نیاز را بدست می آوریم. متناسب با تعداد پورت مورد نیاز، اسپلیتر لازم انتخاب می گردد. اسپلیتر می تواند از ۲ الی ۱۲۸ پورت داشته باشد. تعداد ۱۲۸ در حالت ایده آل بوده و با توجه به افت به پهنای باند مناسب ممکن است نرسیم. برای همین استفاده از اسپلیتر تا ۳۲ پورت پیشنهاد می شود.

بعد از آن مسیر کابل کشی انتخاب می گردد. مسیری را برای کابل کشی انتخاب می کنیم که حداقل طول کابل را مصرف کند. موانع موجود و محل مشترکین و سرور مرکزی بررسی می گردد. با توجه به برآیند اطلاعات بالا مسیر کابل کشی مشخص می گردد.

حال محل قرار گیری تجهیزات را انتخاب می کنیم. دستگاه OLT با توجه به اهمیت آن و اینکه مرکز کنترل و رابط تمامی ONT ها می باشد و همچنین می بایست به سرور ها و تجهیزات ورودی متصل گردد در اتاق سرور یا اتاقی با امنیت مناسب نصب می گردد.

برای اسپلیتر ها محلی را انتخاب می کنیم که هم به رایزر ها نزدیک باشد و هم جایی نصب گردد که تمامی مشترکین با حداقل کابل بتوانند به آن متصل گردند.
تمامی اطلاعات فوق داکیومنت و نقشه شده و در اختیار نیروهای اجرایی قرار می گیرد.

طراحی شبکه GPON

کابل کشی GPON

از روی نقشه مسیر کابل کشی فیبر نوری را پیدا می کنیم. کابل های مورد استفاده فیبر های نوری دو کور بوده که به دراپ کیبل موسوم است. در کابل کشی مانند فیبر می بایست به خمش کابل و جلوگیری از اسیب دیدن آن دقت کرد.

از محل توزیع فیبر در اتاق سرور یک دراپ کیبل تا هر اسپلیتر می کشیم. سپس از هر اسپلیتر برای هر مشترک یک دراپ کیبل تا محل پریز فیبر نوری کشیده می شود.

اجرای فیوژن GPON

در اجرای GPON تمامی کابل ها در نقاط اتصال نیاز به فیوژن دارند. استفاده از دستگاه مناسب و استفاده از نیروهای متخصص سبب به حداقل رساندن افت در نقاط اتصال می گردد. یک سر دراپ کیبل های مشترکین به پیگتیل های موجود در پریز های فیبر نوری مشترکین و سر دیگر آن به خروجی اسپلیتر ها فیوژن می شود.

دراپ کیبل های اصلی یک سر به ورودی اسپلیتر ها و یک سر به محل توزیع در نزدیکی OLT فیوژن می شود.

قرار دادن مودم ONT

مودم های ONT را بر حسب نیاز کاربران در نزدیکی پریز فیبر بر روی میز قرار داده یا بر روی دیوار پیچ می کنیم. در صورت استفاده تجاری و توزیع در شبکه میتوان آن را در رک مجموعه قرار داد.

نصب پچ کورد

در محل مشترکین یک پچ کورد از پریز به مودم ONT متصل می گردد. در مرکز نیز از محل توزیع اصلی پچ کورد های لازم به OLT متصل می گردد.

اجرای تنظیمات GPON

مرحله آخر اجرای GPON از طریق پنل مدیریتی OLT تنظیمات لازم جهت مودم های ONT انجام می پذیرد. سپس تجهیزات مدیا و اطلاعات به سوییچ کور متصل شده و این سوییچ به دستگاه OLT وصل می گردد.

اجرای Gpon

مرکز فیبر نوری تیما به عنوان مجری، طراح و پیمانکار پروزه های GPON افتخار دارد تمامی مراحل پروژه را با دقت و کیفیت کامل انجام و در اختیار شما کارفرمایان محترم قرار دهد.